سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور –
زهرا شریفی –

چکیده:

در این تحقیق سینتیک واکنش تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ اسید یلو ۳۶(AY36) در آب با استفاده از گاز اوزون و نور فرابنفش در مجاورت کاتالیست ZnFe2O4 در شرایط بهینه ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های انجام گرفته حداکثر فعالیت را در p H=5 ، دمای ۳۰ °C، غلظت آلاینده رنگی اسید یلو۳۶ ، ۲۰ ppmو غلظت کاتالیست ۱۲۵ ppm را نشان داد. پس از تعیین شرایط بهینه تاثیر گاز اوزون در تجزیه آلاینده رنگی اسید یلو۳۶ (AY36) بدون تابش پرتو فرابنفش ، در سرعت واکنش ، مورد بررسی قرار گرفت و سپس تاثیر پرتو فرابنفش بدون دمش گاز اوزون در سرعت واکنش ، بررسی شد. پس از بررسی نتایج ، سینتیک واکنش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وروشی ارائه شد که می توان با بکارگیری آن در بخش صنعت بخصوص برای تجزیه فاضلاب های حاوی مواد رنگی مورد استفاده قرار گیرد.