سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل جاوونی – عضو هیئت علمی مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی کرج

چکیده:

فرایندجداسازی اتانول از آب به علت داشتن آزئوتروپ نیاز به سیستم ویژه ای دارد یکیاز روشهای پیشنهاد شده استفاده از بنزن برای شکستن آزئوتروپ این مخلوط می باشد دراین مقاله سیستم کنترل این فرایند با استفاد هاز فرایند Aspen Dynamics مورد بررسی و شبیه سازی قرارگرفته است درنهایت با استفاده از نتایج شبیه سازی اصلاحات پیشنهادی روی سیستم کنترل این فرایند بیان شده است.