سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید ندیمی – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید خلیفه – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بطورکلی با پیشرفت و گسترش فنآوریهای الکترونیکی و ارتباطی، کاربرد سیسستمهای هوشمند حمل نقل ITS) در زمینه مهندسی ترافیک و ترابری در حال افزایشمیباشد. سیستمهای پیشرفته دستیار راننده ADAS) که از زیرشاخههای ITS محسوب میشود، با هدف کاهشبار کاری وارد بر رانندگان با فراهم نمودن اطلاعات پشتیبانی و برعهده گرفتن بخشهائی از عملیات رانندگی توسعه یافته است. در این مقاله یکی از این سیستمها با نام سیستم جلوگیری از تصادفCAS) در زمینه ایمنی ترافیکو در ارتباط با جلوگیری از تصادفات جلو به عقب، مورد ارزیابی قرار میگیرد. برای این منظور در رابطه با اصول کلی این سیستمها،چگونگی عملکرد آنها و چالشهای مطرح در رابطه با توسعه آنها بحث میشود. در پایان، با توجه به فعالسازی سیستمهای CAS با استفاده از شاخصهای ایمنی، کاربرد دو مورد از این شاخصها مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه میشود.