سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل کریمیان – معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

سیستم های مدیریت زیست محیطی و مدیریت کیفیت ( سری ISO 14000 و ISO 9000 ) ابزارهایی هستند که یک سازمان را قادر می سازند تا به سطحی از عملکرد در کیفیت دست یابد و آن را به طور منظم کنترل و مدیریت نمای د. ایجاد چن ین سیستم ی موجب کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و رفع نواقص کیفیتی می شود. برای کارکرد صحیح یک سیستم مد یریت پسماند نیز وجود قوانین و استانداردهای مناسب و کافی که براساس مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهای آینده ظرفیت های موجود، تدوین می شوند نیز در تمام مراحل از آغاز تا پایان و پایش مداوم و بهبود مستمر سیستم، لازم و ضروری است. در این مقاله به بررسی قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ به دیدگاه ارتقاء کیفیت و استانداردهای محیط زیستی و رض ایت مشتر ی که در واقع شهروندان هستند، پرداخته شده است . در ادامه به ضرورت استفاده از تجربیات و توانائیهای سایر کشورها و لزوم ایجاد برنامه های هماهنگ در امر مدیریت مواد زاید جامد در سطح سازمانهای بین المللی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) پرداخته شده است . اهمیت توسعه سیستم های اطلاعات کیفیت MIS و QIS نیز دارای اصول قابل توجهی در این زمینه می باشند که در این تحقیق به اختصار مورد توجه قرار گرفته است .