سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمیتا حق دوستی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
محمد ملکوتیان – استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نرگس خانجانی – استادیار مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

تولید پسماندهای صنعتی درصنایع باعث بروز مشکلات زیست محیطی چه از نظر تخریب اکوسیستم ها و چه از نظر بخطرافتادن سلامت و بهداشت انسان ها شده است. لذا جمع آوری حمل و دفع پسماندهای صنعت یکی از اهم مسائل در فعالیت های صنعتی شناخته شده است. کشورهای پیشرفته دنیا به لحاظ سطح توسعه یافتگی خود سیاستگزاریهای اصولی را مبتنی بر اهداف توسعه پایدار درارتباط با زباله های خطرناک دارند چرا که هرگونه بی توجهی به مراحل ذکر شده میتواند موجب آلودگی محیط و معضلات بهداشتی درکشورها گردد این تحقیق به منظور بررسی کیفیت و کمیت پسماندهای صنعتی درشهرک صنعتی خضرا کرمان صورت گرفته است. دراین تحقیق وضعیت موجود سیستم مدیریت زیست محیطی پسماندهای صنعتی در ۹۷ واحد صنعتی موجود بررسی و مشخص گردید. و سپس با شناخت نقاط قوت و قابل بهبود نظرات اصلاحی ارایه گردید این امر بوسیله تهیه پرسشنامه و تکمیل آنها توسط مسئولین کلیه واحدهای صنعتی و مصاحبه حضوری با مدیران صنایع جمع آوری شد. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق درحال حاضر مدیریت پسماندهای صنعتی درشهرک صنعت خضرا کرمان با توجه به عناصر موظف کارآمد و مبتنی براصول علمی نمی باشند.