سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرستو قائدی دانائی – کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بررسی نحوه مدیریت زباله های بیمارستانی درشهر بندرعباس ترکیبات و نحوه جمع آوری ذخیره و حمل و نقل و دفع نهایی زباله دراین منطقه مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ۸۳/۳ درصد از واحدهای مورد مطالعه دولتی و ۱۶/۷ درصد بقیه توسط بخش خصوصی اداره میگردد سرانه زباله تولیدی در کل بیمارستان های مورد بررسی با تعداد ۷۷۳ تخت فعال ۱/۳۲ کیلوگرم به ازای هر تخت می باشد دراین تحقیق تاثیر عواملی نظیر تنوع فعالیت درمانی بیمارستان و موقعیت مکانی آن و نیز اثر عامل فصل در میزان مواد زاید تولیدی این مراکز مورد بررسی قرارگرفته است. زباله تولیدی دربیمارستانها به شیوه دستی از بخشها جمع آوری شده و نیز مدت زمان نگهداری آن در جایگاه نگهداری درکلیه بیمارستانها حداقل یک شبانه روز می باشد. حمل و نقل زباله در اکثر واحدهای مورد مطالعه توسط شهرداری انجام می شود در ۳۳/۳ درصد بیمارستانها دستگاه زباله سوز وجود داشته که تنها در۲ واحد درمانی می باشد دراین پژوهش نسبت زباله های عفونی به کل زباله های شهری ۰/۳۴ درصدمی باشد.