سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن بنائی قهفرخی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
کاظم ندافی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست مرکز سل
مسعود یونسیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهربان صادقی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

در سالهای اخیر جهان به طور گسترده با مشکلات و تهدیدات ز یست محیطی که در مجموع بر کل بشر و سایر موجودات و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد، مواجه شده است بگونه ای که راه حل های این مشکلات به ناچار جنبه بین المللی یافته اند.مواد زاید خطرناک بیمارستانی از جمله مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی هستند که می توان به آنها اشاره نمود.هدف ازاین پژوهش بررسی وضعیت تولید، جمع آوری،دفع و بی خطر سازی زباله های بیمارستانی به منظور ارائه الگوهای مدیریتی در بیمارستانهای شهرکرد بوده تا با تعیین نقاط قوت و ضعف روند مدیریت پسماندها بتوان با ایجاد تغییراتی وضعیت زباله های بیمارستانی را ساماندهی کرد. مواد و روش ها:این تحقیق از نوع مطالعات تجربی – کاربردی است که به صورت توصیفی مقطعی در فصل تابستان سال ۱۳۸۹انجام گرفته است.اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه طراحی شده شامل ۴۰ سئوال و نمونه‌گیری به صورت غیر احتمالی درفصل تابستان در طول ۱۰ روز انجام گرفت.بر اساس نمره کسب شده(۵/۷۱) رتبه بندی مدیریت مواد زائد بیمارستانی تعیین گردید.داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار Excelو SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین باید در ابتدا یک برنامه اجرایی گسترده در مدیریت مواد زائد بیمارستانی شهرکرد مد نظر قرار گیرد(مدل پیشنهادی).آموزش پرسنل بیمارستان بسیا مهم می باشد.نتایج این تحقیق را می توان جهت پایش و مدیریت مواد زائد سایر بیمارستانهای استان بکار برد.