سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،
رسول کلباسی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران(هسا)، اصفهان
رسول فرامرزی اصفهانی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران(هسا)، اصفهان،
علی عبدالهی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی ترمودینامیکی سیستم ترکیبی تولیدتوان پیل سوختی اکسید جامد و میکروتوربین گاز میپردازیم. برای شبیهسازیترمودینامیکی این سیستم، برنامهایی نوشته شده تا بهعنوان ابزاری توانمند برای پیشبینی کارکرد و بازده سیستم مورد استفاده قرارگیرد. تاثیر پارامترهایی همچون فشار، دبی طرف کاتد و دبی طرف آند در میزان تولید توان و همچنین بازده قانون اول و دوم ترمودینامیکپیل و میکروتوربین مورد بررسی قرار میگیرد. میزان افزایشبازده قانون اول و دوم ترمودینامیکبا افزایش فشار، کم میشود. با افزایش دبی سوخت میزان تولید توان پیل و میکروتوربین به ترتیب کاهشو افزایشو در مجموع توانکل سیستم ترکیبی افزایشمییابد. با افزایشدبی هوا توان خروجی از پیل و توان خروجیاز توربین افزایشخواهند یافتکه با افزایشتوانخروجی بازده قانون اول و با توجه به ثابتماندن اکسرژی ورودی و کاهشاتلافات پیل، بازده قانون دوم افزایش مییابد