سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جدیدی اردکانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش تلاش شده است تا انواع سیستمهای انرژی ایران را از دید زنجیرهی تأمین مورد بررسی قرار دهیم . مطالعهی حوزهی انرژی از این منظر دارای مزیتهای فراوانی است؛ زیرا تمام آنچه در مورد زنجیرههای تأمین مطرح می- گردد، مانند بحثهایی نظیر نوسانات و اثر شلاق چرمی، انعطافپذیری و غیره در حوزهی انرژی نیز قابل بررسی خواهد بود. با توجه به اهمیت فوقالعادهی بخش انرژی در اقتصاد کشور و سیاستگذاریهای دولتها ، مطرح شدن مطلب بالا میتواند کمک شایانی در صرفهجویی و کاهش هزینهها در بخش انرژی داشته باشد. در مطالعهی پیش رو با اس تفاده از رویکرد شبیهسازی پویاییهای سیستم، مدلهایی اولیه از زنجیرهی تأمین این سیستمها ارائه میکنیم که م یتوان در کارهای آتی از آنها استفاده کرد. در این مدلها، سعی شده است تا بخشهای مختلف یک زنجیرهی تامین، از تام ین- کنندگان تا مصرفکنندگان، در نمودارهای علت و معلولی به نمایش در آید. عامل اصلی و محرک تمامی سیستم های انرژی، تقاضای مصرفکننده میباشد