سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

هومن ثبوتی – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،گروه معماری،زنجان،ایران
حمید گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه طراحی شهری-واحد زنجان_دانشگاه آزاد اسلام
صابر شکاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه طراحی شهری-واحد علوم و تحقیقات_دانشگاه آز

چکیده:

شیوه شکل گیری فضاهای آموزشی درشهرهای امروزی درواقع الگوبرداری از شیوه های غربی است این الگوبرداری را درکالبد عملکرد و محتوی فضاهای آموزشی درشهر می توان مشاهده کرد لذا توجه به ابعاد زمانی و سیرتاریخی فضاهای آموزشی درشهر به منظور پی بردن به مولفه های موثر درتکامل آن تا به امروز بسیار می تواند مفید واقع شود هدف این پژوهش بررسی تاثیر و چگونگی تحولات کالبدی فضایی و محتوایی فضاهای آموزشی به خصوص مدار درشهر بهمنظور ارایه راهبردها و راهکارهایی جهت بهبود وضعیت این فضای شهری دردوران معاصر می باشد این پژوهش با بررسی روابط کالبدی فضایی و محتوایی آموزش و فضاهای اموزشی درشهر درادوار تاریخی این جایگاه این کاربری را درشهر سنتی و معاصر مقایسه و تحلیل خواهد کرد این پژوهش با دیدگاهی کیفی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته است از نتایج این پژوهش می توان به تنزل جایگاه و کاهش هویت بخشی فضاهای آموزشی درکالبد وعملکرد شهرمعاصر اشاره کرد. .