سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا رضوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سوهانی دربان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

خربزه Cucumis melo L یکی ازمهمترین محصولات جالیزی است که دارای ارزش غذایی قابل توجهی بوده و از گذشته در ایران جایگاه ویژه ای داشته است خربزه که هم بصورت دیم و هم آبی کشت می شود بیشترین سطح کشت را در بین محصولات جالیزی در استان خراسان رضوی دارد دراین تحقیق بذرهای مورد استفاده توده های محلی شامل ۹ توده محلی جمع آوری گردید ه و مورد بررسی قرارگرفت. که شامل توده خاتونی و یا قصری خربزه زرد کرج خربزه زرد ورامین، عباس شوری، تاشکندی خربزه محلی سرخه خربزه محلی سبزوار و خربزه محلی تربت حیدریه بود. سپس برای تهیه کاریوتایپ سلولهای متیوزی از برش انتهای ریشه بذرهای جوانه دار ارقام استفاده شد. در بررسی های میوزی مشخص گردید که بین ارقام قرابت ونزدیکی وجود دارد نتایج مطالعات میتوزی نشان داد که کروموزوم های خربزه بسیار کوچک هستند همه ارقام موردبررسی دارای ۲۴=۲n کروموزوم هستند وطول بلندترین کروموزوم حدود ۳/۴ میکرون و طول کوتاهترین کروموزوم حدود ۰/۹ میکرون می باشد از لحاظ شکل کروموزوم تعداد ۹ کروموزوم متاسنتریک Metacentric 2 کروموزوم ساب متاسنتریک Sub metacentric و یککروموزوم آکروسنتریک Acrocentric می باشد و کروموزوم شماره ۱ نیز دارای یک فرورفتگی ثانویه Secondary constriction در بازوی بلند می باشد.