سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی مرودشت

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی سیاست های حمایتی دولت بر عرضه نیشکر در طی دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۶۵ می باشد که برای این منظور از متغیر نرخ حمایت اسمیNPR) به عنوان متغیر بیان کننده سیاست های دولت استفاده شده است.داده های مورد استفاده برای این مطالعه از منابع مختلف از جامعه آمارنامه های سالهای مختلف جهادکشاورزی ،گمرک ،بازرگانی و سازمان خوار و بار کشاورزیFAO) گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیر نرخ حمایت اسمی اثر مثبتی بر عرضه دارد و کشش تابع عرضه نسبت به متغیر نرخ حمایت اسمی برابر با ۲۵ /. بوده و می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت بر افزایش عرضه محصول نیشکر در طی دوره مورد مطالعه اثر موثری داشته است.