سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا مومنی مدوار – کارشناس ارشد حسابداری
سودابه محمودیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خاتم یزد

چکیده:

تصمیم گیری درخصوص تقسیم سودسهام یکی ازمهمترین مسائلی است که مدیران شرکت ها با آن روبرو هستند این موضوع بدین لحاظ با اهمیت است که باتوجه به مطالعات انجام شده سیاست تقسیم سودشرکت ها درهنگام ارزیابی سهام آنها توسط سرمایه گذران و تحلیل گران مالی مورد توجه قرارگرفته و شناخت عوامل موثر برآن و پیش بینی سودتقسیمی می تواند یاری دهنده آنها باشد مهمترین هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر برسیاست تقسیم سودسهام و طراحی مدلی جهت پیش بینی آن است ابتدا با توجه به مطالعات قبلی انجام شده دراین زمینه ۵ عامل از مهمترین عوامل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سایز شرکت اهرم مالی درآمد فعلی و درآمد آتی انتخاب شده است جامعه مورد آزمون شرکت های غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده ونمونه انتخابی شامل ۷۰ شرکت است که با استفاده از روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند و داده ها را از صورت های مالی آنها طی سالهای ۸۹-۸۶ جمع آوری گردیده است. سپس با استفاده از نرم افزار sPSS و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.