سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه احمدی – مدرس گروه معماری دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز سقز
بهاره مردوخ پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری علوم و تحقیقات کردستان

چکیده:

با تأمل در شهر نشینی و اسکانهای غیر رسمی و نظریه ها و تجارب موجود می توان به نکات روشن و مفیدی دست یافت که روند رو به رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک پدیده منفی معرفی میکند.زیرا در این جوامع ، فقر یکی از جنبه های تمرکز جمعیت در شهرها اهمیت روز افزونی پیدا کرده و هر روز بر تعداد افراد فقیر افزوده میشود، و این امر مدیران و برنامه ریزان شهری را با چالشهای جدی مواجه ساخته به نحوی کهتوان برنامه ریزی و مدیریت و تأمین نیازهای پایه و اساسی چون مسکن برای این افراد را ندارند، و نتیجه این شرایط نامطلوب ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی با مشکلات محیطی ، بهداشتی ، فرهنگی و … است . با توجه به این وضعیتسعی شده کلیه جوانب ، چالش ها و راهکارها در مورد این سکونتگاهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند