سوال تحویل. آیا ما داریم:

مدیریت مؤثر و منظم، قرایند مدیریت تغییر و تحویل؟ صلاحیت فنی و در دسترس و منابع کسب و کار برای ارائه

 • قابلیت های مورد نیاز؛
 • تغییرات مورد نیاز سازمانی برای قدرت نفوذ قابلیت
 • سوال استراتژیک.

آیا سرمایه گذاری:

 • در راستای دید ما است؟
 • مطابق با اصول کسب و کار ما است؟
 • در اهداف استراتژیک ما مشارکت دارد؟
 • ارزشی بهینه(مطلوب ) ، با هزینه ای مقرون به صرفه، با سطح قابل قبولی از ریسک ارائه می کند؟
 • سوال معماری. آیا سرمایه گذاری:
 • در راستای معماری ما است؟
 • مطابق با اصول معماری ما است؟
 • در جامعه آماری ما مشارکت دارد؟ در راستای طرح های دیگر است؟

حاکمیت سازمانی دارد که به مدیران اجرایی کمک می کند تا بـر روی دو از چهار سوال اساسی حاکمیت IT تمرکز کند: “آیـا کـار درسـت را انجام مـی دهـیم؟ )”سـؤال اسـتراتژیک) و “آیـا منـافع را بدسـت مـی آوریم؟” (سؤال ارزش). COBIT، از سوی دیگر، دیدگاه IT دارد که بـه مدیران اجرایی کمک می کند بر روی پاسخ به سوالات “ آیـا آنهـا را از راه درستی انجام می دهیم؟)”سؤال معماری) و “آیـا آنهـا را بـه خـوبی انجام می دهیم؟)”سؤال تحویل) تمرکز کنند .[۱۴] شکلبـه۲ وضـوح این ارتباط را نشان می دهد.

تا پیش از توسعه Val IT، COBIT تنها چارچوبی به شمار مـی آمـد که با حاکمیت فناوری اطلاعـات سـروکار داشـت. COBIT چـارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات را از نقطه نظر کارکرد IT ارائـه مـی نمایـد. هرچند در سال های اخیر تجربیاتی مدیریتی را ارائـه کـرده اسـت کـه زمینه هـای کسـب وکـار راو ITاحاطـه نمـوده و تشـخیص نیـاز بـه تجربیات فرای IT را آغاز کرده اند. امـروزه Val IT چـارچوبی را ارائـه می نماید که به این تشخیص و نیاز پاسخ داده و اولین چارچوب برای پشتیبانی از دیدگاه سازمانی حاکمیت IT با تمرکز بر روی ارزش کسب وکار است .[۱۴]