سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عابدین آزادبخت – کرج- صفادشت –بلوار پدم- بلوار مطهر – ی ششم غربی جنب اسب دوانی قارچ جوانه
حسن علینژادالمشیری – مازندران ساری کیلومتر ۱۰ جاده قائمشهرروربه روی پلیس راه مجتمع تولید گ
حمیده یادگاری آغبلاغی – کرج- صفادشت –بلوار پدم- بلوار مطهر – ی ششم غربی جنب اسب دوانی قارچ جوانه

چکیده:

در این آزمایش به بررسی سه روش رافلینگ ( اسکرچ سطحی، اسکرچ عمیق و کک) و مقایسه آنها در روش بدون رافلینگبرای بدست آوردن میزان کمی و کیفی قارچ دکمه ای پرداخته شد. این آزمایش در مزرعه پرورش قارچ جوانه واقع در کرج،در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شده است. سالن های تولید از ۲ ردیف ۶ طبقه تشکیل شده، که ابعاد هر طبقه ۲۵m×۱/۶mاست. هر طبقه ۱ کرت را تشکیل می داد. برای کاهش خطا این آزمایش در ۳ سالن تکرار شد. صفات اندازه گیری عبارت بودند از: عملکرد کل وزن تر قارچ، عملکرد در متر مربع به کیلو گرم، عملکرد کیلو گرم بر تن کمپوست، قطرساقه، قطر کلاهک و زمان خاک دهی تا اولین روز برداشت. نتایج نشان داد که عملکرد کل وزن تر قارچ، عملکرد به متر۱% مربع، عملکرد در تن کمپوست، قطر کلاهک، قطر ساقه یا پایه قارچ و تعداد روز از خاکدهی تا برداشت همگی در سطح معنی دار شدند. در مجموع این آزمایش تیمار اسکرچ عمیق بیشترین عملکرد و با کیفیت متوسط و کک بالاترین کیفیت باعملکرد متوسط به دست آمد. پس می توان چنین نتیجه گرفت که بهترین تیمار بدست آمده تلفیقی از دو تیمار اسکرچ عمیق و کک است که با اسکرچ عمیق می توان عملکرد را برای سود آوری بیشتر و با تیمار کک می توان کیفیت را برای بازار پسندی بیشتر استفاده نمود.