سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه گل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان
سعیده جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان
پوریا جندقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

اولین مرحله در چرخه استخراج معدن مطالعات ژئوفیزیکی اکتشافی منطقه می باشد. در این باره سه روش مغناطیسی مگنتوتلوریک و گرادیان افقی گرانی از روش های متداول در این زمینه است. روش گرادیان کامل نرمال شدهNFG) به صورت گسترده در روش های پتانسیل، به خصوص روش مغناطیس سنجی به کار برده می شود. از آن جا که در تهیه نقشه های ادامه فراسو محاسبات در بعد بسامد صورت می گیرد، اثر نوفه به شدت باعث تخریب این نقشه ها می شود، در نتیجهتفسیر داده های مغناطیسی با استفاده از روشNFGصورت می گیرد. روش مگنتوتلوریک یکی از روش های الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی است که برای کسب اطلاعات الکتریکی از ساختارهای زمین شناسی استفاده می شود. کاربرد این روش بیشتر برای اکتشاف منابع زمین گرمایی، نفت و ذخایر معدنی است. با استفاده از رابطه پواسون بین پتانسیلگرانی و پتانسیل مغناطیسی می توان بی هنجاری های مغناطیسی و گرانی سنجی را به هم تبدیل کرد. اگر گرادیان افقی بیهنجاری های شبه گرانی محاسبه شود، بیشینه مقدار گرادیان افقی مشخص کننده مرز و لبه های توده مولد بی هنجاری مغناطیسی خواهد بود. در این جا هر یک از روش های نام برده را عنوان خواهیم کرد و به کارآیی هر روش می پردازیم