سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال کمالی – کارشناس ارشد مکانیک(تبدیل انرژی)
مسعود صنیعی سیچانی – کارشناس ارشد هوافضا(پیشرانش)
مهناز دهقان – کارشناس ارشد هوافضا(پیشرانش)

چکیده:

هدف از این تحقیق تحلیل جریان بر روی ملخ یک وسیله پرنده و طراحی داکت فن مناسبی برای آن می باشد وسپس اثرات ناشی از حضور داکت فن بر روی وسیله پرنده اثر سطح بررسی شده است .بدین منظورمدلی از هندسه این ملخ به همراه مدل کل وسیله پرنده شامل بال وبدنه ودم وموتور پس از شبکه بندی مناسب در نرم افزار فلوئنت تحلیل شده و با نتایج تجربی مقایسه گردید که نتایج بدست آمده از شبیه سازی با مقایسه نتایج تجربی در تست تنها در حدود هفت درصد خطا داشت که این صحت نتایج این بررسی را نشان می دهد. سپس با طراحی داکت فن بر روی ملخ مذکور مدلی از هندسه این داکت به همراه مدل کل وسیله پرنده اعم از بال وبدنه وملخ وموتور با تولید شبکه محاسباتی مناسب جریان اطراف آن حل شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حضور داکت فن باعث می شود که میزان نیروی رانش ملخ در حدود ۲۰ درصد افزایش یابد و طول بهینه داکت فن طراحی شده در حدود ۰٫۵ تا ۰٫۶ قطر ملخ می باشد..به نظر می رسد این مساله به تغییر جریان در نوک پره های ملخ مربوط می باشد