سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا خانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ
محمد رسولی – کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا باغبانان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در طراحی تونلها گام پیشروی مجاز یکی از مسائل مهمی است که تاثیر زیادی برسرعت حفاری با توجه به توان عملیاتی حفر تونل دارد مباحث اقتصادی زمان تحویل ومدیریت هرچه بهتر یک پروژه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با میزان حداکثر گام پیشروی مجاز دارد به منظور برآورد گام پیشروی مجاز درت ونلها در فضای دو بعدی کرنش برشی بحرانی حداکثر بدست آمده ازنرم افزار را با کرنش برشی بدست آمده از رابطه تجربی ساکورایی مقایسه کرده و حداکثر گام پیشروی مجاز تعیین میشود دراین تحقیق با استفاده از مدل سازی سه بعدی و واقعی مقطع نعل اسبی تونل راه آهن کوهین محور قزوین – رشت و همچنین مقطع دایره ای همسطح با مقطع نعل اسبی به بررسی کرنش برشی بحرانی مجاز تونل قبل از نصب سیستم نگهداری اولیه با استفاده از نرم افزار عدد یFLAC3D پرداخته شده است و میزان گام پیشروی مجاز در مقیاس سه بعدی با استفاده از روابط تجربی تعیین گردیده است.