سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد چاخرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
الهام توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین رضایی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

بحث ابشستگی پایین دست سرریزها یکی ازمباحث اصلی و خطیری است که درطراحی هیدرولیکی سازه ها بایدمدنظر واقع شود انرژی بسیارزیادی که جریان درهنگام سرریز شدن با خود به همراه دارد درصورت عدم مهارباعث فرسایش بسیارشدید درپایاب سد میگردد دراین تحقیق پدیده مذکور بصورت فیزیکی مدل گردیده است بدین منظور بادرنظرگرفتن سرریز لبه تیز آبشستگی پایین دست این نوع سرریز مورد مطالعه قرارگرفته است درازمایشهای صورت گرفته ازمصالحی با دانه بندی نسبتا یکنواخت استفاده شده است و برای دبی های مختلف اندازه گیری ها انجام شده تاثیر پارامتر دبی برعمق و طول فرسایش مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازاین پژوهش میتواند جهت تخمین موقعیت این پدیده مورد استفاده قرارگیرد