سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شهسواری – مدرس مدعو دانشگاه پیام نوراصفهان
رضا همایی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

هدف ازانجام این مطالعه تعیین سهمنبسبی سلامت روانی برسلامت سازمانی دردانشگاه اصفهان می باشد روش پژوهش حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان درسال ۱۳۹۰ است که پس ازبراورد اماری تعداد ۲۳۳ نفر ازآنها با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه سلامت روانی کامئو و پرسشنامه سلامت سازمانی ساخته محقق می باشد پایایی دو پرسشنامه سلامت روانی کامئو و پرسشنامه سلامت سازمانی ساخته محقق می باشد پایایی دو پرسشنامه مذکور پس ازیک مطالعه مقدماتی به ترتیب ۰/۸۱و۰/۸۴ بدست آمد داده های حاصله ازابزارهای اندازه گیری بوسیله روش اماری ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته ها نشان داد مولفه بهبود ی شخصی ازسلامت روانی برچهارمولفه سازگاری روحیه شایستگی ارتباطات نواوری و انسجام و یگانگی ازسلامت سازمانی مولفه کنترل اضطراب ازسلامت روانی بر پنج مولفه سازگاری شایستگی حل مساله شایستگی ارتباطات حمایت منابع و روحیه ازسلامت سازمانی مولفه علائم احساس توانایی و خوب بودن ازسلامت روانی برهفت مولفه سازگاری شایستگی حل مساله تمرکزبراهداف شایستگی ارتباطات روحیه نوآوری و انسجام و یگانگی از سلامت سازمانی مولفه توانایی برقراری ارتباط با دیگران ازسلامت روانی برپنج مولفه سازگاری شایستگی ارتباطات روحیه نوآوری و انسجام و یگانگی ازسلامت سازمانی و تاثیر داشت