سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهراب جسمانی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
آزیتا ابراهیم – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

درطراحی فونداسیون درصورت مواجهه با بارهای سنگین سازه ای یکی از متداولترین گزینه هااستفاده از سیستم شمع رادیه گروه شمع و رادیه اتصال دهنده سرشمع ها می باشد درصورت اتکار رادیه برخاک بخشی از بارواردهتوسط این قسمت از فونداسیون تحمل می شود دراین تحقیق سعی شده است سهم باربری هرکدام از اجزای سیستم شمع – رادیه و چگونگی توزیع نیروها بین رادیه و شمع ها بررسی گردد دراین تحقیق گروه شمع با هندسه مختلف درخاک رس با تراکم متوسط تحت بارقائم مورد بررسی قرارگرفته است تحلیل ها به کمک یک نرم افزار اجزای محدود برمبنای گسیختگی خاک انجام شده است دراین رابطه سه حالت بطور جداگانه بررسی شده است درحالت اول تنها رادیه برسطح زمین قرارگرفته است و باربری آن بررسی شده است درحالت دوم گروه شمع و رادیه طوری درخاک قرارگرفته اند که رادیه از سطح زمین فاصله داشته و باربری شع ها ارزیابی شده اند درآخرین وضعیت گروه شمع و رادیه به گونه ای درخاک قرارگرفته اند که رادیه با سطح زمین تماس داشته و اندرکنش شمع و رادیه با یکدیگر بررسی شده است.