سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهاشم امامی –
غلامعلی معاف پوریان –
عاطفه نیمروزی –

چکیده:

این پژوهش به مطالعه سنگ های الترامافیک شرق و شمال منطقه فریمان که طی دهه های گذشته با دیدگاه های مختلف و مغایر با هم در خصوص جنبه های سنگ خاستی و محیط تکتونیکی آنها مورد مطالعه قرارگرفته اند، می پردازد.در مطالعات صحرایی در این منطقه گدازه های الترامافیک با سیمای توده ای، برشی و بالشی با واحدهای رسوبی به صورت مطبقStratiformمشاهده می شوند. ضمن آنکه در بررسی میکروسکوپی این سنگ ها نیز انواع مختلفی از بافت های نامتعادل مانند بافت الیوین میکرو اسپینیفکس ، ملاحظه می گردد، که ماهیت آتشفشانی آن ها را نشان می دهد . همچنین مشاهده پیروکسن های سوزنی و اسکلتی و شیشه کلریتی شده همراه با اسپینل های متقاطع در گدازه های بالشی و شیشه تبلور یافته به سرپنتین و کلریت در بین دانه های شکل دار تا نیمه شکل دار الیوین در گدازه های توده ای نمایانگر ماهیت خروجی این سنگ ها می باشد. با توجه به معیارهای ژئوشیمیایی تعریف شده برای سنگ های الترامافیک خروجی همانند بررسی نسبت های عناصر کمیاب ناسازگار و فاقد تحرک و همچنین استفاده از نمودارهای ژئوشیمیایی خاص آنان از وجود سنگ های الترامافیک با گرایش های مختلف پیکریتی، کوماتی ایتی در مجموعه سنگی شرق خط واره تربتجام – فریمان حکایت دارد