سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناهید دزواریی –
رضا زارعی سهامیه –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب شهرستان سقز قرار دارد و بخشی از نوار سنندج- سیرجان به شمار میرود. دارای مجموعه سنگشناسی متنوعی از سنگهای گرانیتوئیدی، دایکهای اسیدی و بازیک، پگماتیت و سنگهای دگرگونی می باشد. تودههای گرانیتوئیدی غالباً به صورت کشیده و به موازات شیستوزیته غالب در سنگهای دگرگونی با روند شمالغرب- جنوبشرق دیده میشوند. ترکیب سنگشناسی این تودهها عمدتاً متشکل از گرانودیوریت و تونالیت میباشد. در نمودارهای پتروژنتیکی، اکثر تودههای نفوذی ماهیت پرآلومین دارند و در محدوده کالکوآلکالن قرار میگیرند و ویژگیهای گرانیتوئیدها نوع I را نشان میدهند. سنگهای دگرگونی منطقه که موضوع مورد بحث این مقاله است شامل اسلیت، فلیلیت، شیست و گنایس می- باشند. در منطقه مورد مطالعه سه نوع دگرگونی اتفاق افتاده است، دگرگونی ناحیه ای، که شامل اسلیت و فیلیتها میباشد. این دگرگونی در حد رخساره شیست سبز میباشد. با تزریق تودههای گرانیتوئیدی یک دگرگونی مجاورتی حاصل شده است که تا رخساره شیست سبز و رخساره آمفیبولیت پیش رفته است. حداقل سه فاز اصلی دگرشکلی، منطقه را تحت تاثیر قرار داده است، به طوریکه سه فابریک صفحهای S1,S2,S3 حاصل شده است.