سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری فرهنگیان – کارشناس آزمایشگاه شیمیایی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
مریم امیدوار – کارشناس آزمایشگاه شیمیایی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
حسن مسعودی – کارشناس اداره کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
مرتضی برغمدی – مسئول اداره امور آزمایشگاه ها شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رض

چکیده:

سولفات یکی از آنیون های اصلی در آب شرب بوده و تعیین مقدار معتبر سولفات برای پایش منبع آبی در طی یک دوره زمانی ضروری می باشد . با توجه به اطلاعات بدست آمده ، در اکثر آزمایشگاه ها تعیین یون سولفات بر اساس روش کدورت سنجی است که در تعداد کمی از معرف آماده شده در آزمایشگاه ایتفاده می گردد. روش : لذا در این تحقیق اندازه گیری غلظت یون سولفات در نمونه های آب شرب به روشهای حجمی ( انجام تیتراسیون بر اساس یدومتری) و کدروت سنجی با استفاده از معرف های آماده شده در آزمایشگاه و کیت تجاری بررسی گردید. پس از کالیبراسیون روش ها توسط غلظت های استاندارد ، مقدار یون سولفات در ۹۲ منبع تامین آب شرب روستایی استان خراسان رضوی ، در سه روش و به صورت همزمان اندازه گیری شد. نتایج : صحت نتایج و نمودارهای کالیبراسیون بررسی گردید. مقایسه تکرارپذیری روشها نشان می دهد که روشهای کدورت سنجی نسبت به یکدیگر دارای اختلاف معنادار در تکرارپذیری نیستند اما د رمقایسه با روش حجمی تکرار پذیری به مراتب کمتری دارند. روش حجمی روشی تکرار پذیر و مناسب برای آزمایشگاه های فاقد دستگاه های اسپکتروفتومتری و یا کدورت سنجی کارامد می باشد. روش کدورت سنجی روشی دستگاهی و سریع می باشد ، اما دارای تکرار پذیری کمتری د رمقایسه با روش حجمی است. با توجه به هزینه های تهیه کیت تجاری و وابستگی مداوم به خرید ، تهیه بافر مناسب و استفاده از ماده واگنشکر کلرید باریم به همراه کالیبراسیون توسط غلظت های مشخص سولفات به عنوان روشی کارامد و دارای هزینه مواد مصرفی کم پیشنهاد می گردد.