سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیده زهرا میرمحمدرضایی – کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی صوفی رازی و علمی
بهزاد همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح

چکیده:

دف کلی از پژوهش حاضر سنجش میزان روحیه کارآفرینی و عوامل موثر بر آن در بین آموزش دیدگان دوره کارآفرینی در مقایسه با آموزش ندیدگان می باشد. با توجه به جایگاه خطیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور به نظر می رسد این سازمان در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند از طریق ارائه طیف وسیعی از آموزش های فنی و حرفه ای اثر بخش، نقش اساسی در توسعه کارآفرینی خلاق در استان ایفانماید. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در افزایش روحیه کار آفرینی آموزش دیدگان دوره کار آفرینی میباشد. روش تحقیق حاضر مطالعه علی- مقایسه ای و به صورت طرح همبستگی مقطعی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری موردمطالعه شامل کارآموزان آموزش دیده دوره کارآفرینی و آموزش ندیدگان دوره در اداره کل آموزش فنی و حرفه ا ی استان زنجان در سال ۱۳۸۹انتخاب شدند. در این پژوهش شامل دو گروه بوده که گروه اول آموزش دیدگان دوره کار آفرینی به روش همه پرسی به تعداد ۲۱۹ نفر از کلیه کارآموزانی که دوره کارآفرینی را گذرانده اند و گروه دوم از جامعه آماری، کارآموزانی که دوره کارآفرینی را نگذرانده اند به تعداد ۴۳۳۲ نفر میباشند که به روش نمونه گیری به صورت روش تصادفی سیستماتیک بوده و بنابراین هر دو گروه به طور مساوی ۲۱۹ نفر (مجموع دو گروه شاملSPSS 438 ) نفر مورد مقایسه و بررسی از طریق پرسشنامه محقق ساخته قرار گرفتند و برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار گروه های مستقل و آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون می باشد و در t فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده نهایت نتایج به دست آمده نشان داد: که روحیه کارآفرینی کارآموزانی که آموزش دیده اند در مقایسه با کارآموزانی آموزش ندیده در ابعاد (توفیق طلبی، نیاز به استقلال، خلاقیت، تحمل ابهام، مرکز کنترل، تمایل به مخاطره) بالاتر بوده به گونه ای که می توان از کارکرد مثبت آموزش های کارآفرینی در جهت افزایش روحیه کارآفرینی و به تبع آن ایجاد اشتغال و موتور توسعه اقتصادی یاد کرد. همچنین توسعه نگرش ها در جهت پذیرش تغییر در بین کارآموزانی که آموزش دیده اند در مقایسه با کارآموزان آموزش ندیده بیشتر می باشد و همچنین بین الگوی نقش و تاثیرخانواده در روحیه کارآفرینی کارآموزان رابطه وجود دارد. همچنین به منظور افزایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی پیشنهاد می گردد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در ارائه آموزش ها و مشاوره های کارآفرینی، فعال سازی دفتر مشاوره کارآفرینی، شناسایی ومعرفی کار آفرینان موفق اهتمام ورزد.