سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد رضا ملکی – دکترای مدیریت خدمات هداشتی و درمانی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایرا
بابک ناصری صالح آبادی – دکترای طب و معون منابع انسانی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حو
منصوره قره جه – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

موفقیت یک سازمان بستگی به آگاهی پرسنل شاغل نسبت به کیفیت خدمات در سازمان خودشان دارد. پرسنل بهداشتی افراد ارائه کننده خدمت بوده و جزئی از سیستم بهداشتی می باشند. با توجه به نقش بسزای اورژانس در چگونگی انعکاس وضعیت خدمات درمانی و نقش عمده پرستاران در ارتقاء کیقیت مراقبتها لازمست در جهت ارتقاء کیفیت عملگردها در این گروه اقدامانی انجام شود. هدف از انجام این پژوهش سنجش میزان رضایت کارکنان پایگاه فورسیت های پزشکی از ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی _تحلیلی ، کاربردی و بصورت مقطعی و موردی انجام گردید . جامعه پژوهش کارکنان پایگاه فوریت های پزشکی شرکت بهره رداری مترو بوده که در مجموع ۳۷ نفر از کل ۴۲ نفر پرسنل اورژانس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند . ابزار پژوخش پرسشنامه طراحی شده توسط پژوهشگر که روایی آن با استفاده از آزمان آلفای کرونباخ به تائید رسید (پرسنل اورژانس ۰/۸۲) امتیازدهی به سولات پرسشنامه بر اساس نظام پنج گزینه ای لیکرت و وزن دهی به سوالات بر طبق کرشناسان خبره این صنعت تعیین گردیده. بر اساس یافته های پزوهش امتیاز کلی پرسشنامه پرسنل اورزانس ۳/۲۵ محاسبه گردید که معرف میزان رضایت در حد متوسط به بالا است. از نظر پرسنل اورژانس شاخص کیفیت پرسنلی با بالاترین و شاخص کیفیت محیط با کمترین امتیاز از عوامل اساسی رضایت تلقی می گردد. نظر به اهمیت دیدگاه پرسنل شاغل در سازمانها و مطابق با نتایج این پژوهش کارکنان کارگاه فوریتهای پزشکی از شاخص کیفیت پرسنلی بیشترین و از شخص کیفیت محیط کمترین میزان رضایت را دارند.