سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم احراری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اقتصادکشاورزی
سیدولی مقبره – کارشناسان مدیریت بازرگانی
ابوالفضل محمودی – استادیار دانشگاه پیام نور واحد تهران
احمد احراری – فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر

چکیده:

درحال حاضر یکی از موانع فراروی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی کها ز مهمترین عوامل موثر درتوسعه هرجامعه به شمار می روند فقدان تجربه کافیدربکارگیری آموخته های دانشگاهی درعرصه عمل می باشد و لازم است برای مقابله با این معضل شرایط کسب مهارت و تجربه کاری برای آنان فراهم گردد کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان یک ابزار نسبتا جدید و موفق از ظرفیت ها و قابلیت های زیادی برای ایجاد یا ارتقا مهارتهای حرفه ای و فنی آنان برخوردار است بنابراین آگاهی از نقطه نظرات فارغ التحصیلان بخش کشاورزی کارورزان در مورد این طرح حائز اهمیت می باشد پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی سنجش میزان اثربخشی طرح کارورزی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در توانمندسازی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی صورت گرفته است تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است جامعه آماری شامل ۵۳۲ نفر فارغ التحصیل بخش کشاورزی کارورز بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۸۴ نفر مشخص گردید که جهت افزایش درصد اطمینان به ۳۰۰ نفر افزایش یافت. با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتسابی نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردیدداده های آماری و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها با توجه به فرضیات و اهداف مطرح شده مورد آزمون قرارگرفتند.