سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جهانشاهی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عباس افرازه – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سجاد رضاییان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

استرس براثر تراکم و پیچیدگی کاری بالا و الزام به ساعتهای کار طولانی ایجاد می شود استرس دربین دانشکاران بیشتر است چرا که ماهیت کار دانشی مبتنی برپیچیدگی و تمرکز بالا است ازطرفی به عنوان چالش هزاره سوم بهره وری دانشکاران است لذا هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین استرس و بهره وری دانشکاران است دراین مطلعه مقطعی ۱۲۰ نفر از دانشکاران مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرارگرفته اند داده های این مطالعه ازطریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های سنجش عملکرد سنجش استرس و سنجش بهره وری دانشکاران استخراج گردید گروه برنامه نویسان کامپیوتر بیشترین میزان بهره وری دانشکاران و رضایت شغلی را دارد سهعامل استرس وفاداری و رضایت شغلی درسطح اطمینان ۹۵ درصد با بهره وری دانشکاران درارتباط هستند رضایت شغلی بیشترین تاثیر را بربهره وری دانشکاران دارد.