سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم احراری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور واحد ت
محسن شوکت فدایی – .استادیاردانشگاه پیام نور واحد تهران ، گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی
ابوالفضل محمودی – .استادیاردانشگاه پیام نور واحد تهران ، گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی

چکیده:

در حال حاضر یکی از موانع فرا روی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی- که از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه هر جامعه به شمار می روند- فقدان تجربه کافی در بکارگیری آموخته های دانشگاهی در عرصه عمل می باشد و لازم است برای مقابله با این معضل شرایط کسب مهارت وتجربه کاری برای آنان فراهم گردد.کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان یک ابزار نسبتاً جدید و موفق از ظرفیتها و قابلیتهای زیادی برای ایجاد یا ارتقاء مهارتهای حرفه ای و فنی آنان برخوردار است. بنابراین آگاهی ازنقطه نظرات فارغ التحصیلان بخشکشاورزی(کارورزان) در مورد این طرح حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر با هدف کلی((بررسی سنجش میزان اثر بخشی طرح کارورزی(فارغ التحصیلان بخشکشاورزی)در توانمند سازی بخشکشاورزی استان خراسان جنوبی ))صورت گرفته است. تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل ۵۳۲ نفر فارغ التحصیل بخشکشاورزی (کارورز) بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۸۴ نفر مشخصگردید که جهت افزایش درصد اطمینان به ۳۰۰ نفر افزایشیافت. با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتسابی نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید. داده های آماری و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها با توجه به فرضیات واهداف مطرح شده مورد آزمون قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی نظیر فراوانی،درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نما(مد) استفاده شده و در بخش آمار استنباطی برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از آماره ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و برای سنجش سطوح معنی داری و مقایسه میانگین رتبه ای متغیر وابسته با متغیر مستقل از آزمونهای من ویتنی و کروسکال والیسبکار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جامعه آماری مورد مطالعه میزان اثر بخشی مثبتی در توانمند سازی بخش کشاورزی دارند. نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون حاکی از آن است که از نقطه نظر فارغ التحصیلان بخشکشاورزی(کارورزان)نسبت به ویژگیهای طرح کارورزی، میزان توانایی وتناسب آموخته های دانشگاهی با کارهای محوله کارورزی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در توانمند سازی بخشکشاورزی استان خراسان جنوبی می باشند.