سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیانوش پیر نظری – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اسحق بیگی – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از فرایندهای نوین خشک کردن، روش الکتروهیدرودینامیک می باشد. در این شیوه از میدان الکتریکی با ولتاژ بالا برای خشک کردن محصولات کشاورزی اشتفاده یم شود. مکانیزم خشک شدن به شیوه الکتروهیدرودینامیک عموما به باد الکتریکی ناشی از میدان الکتریکی به عنوان نیروی محرکه اساسی در خشک کردن نسبت داده می شود. باد الکتریکی به ماده تر برخورد می کند و سبب افزایش انتقال جرم به منظور بهبود نرخ خشک شدن می شود. ازمایش های تحقیق حاضر با خشک کردن لایه نازک ورقه های موز به شیوه های الکتروهیدرودینامیک در شدت میدان الکتریکی ۶ و ۸ و ۱۰ کیلو وات بر سانتی متر انجا شد و منحنی های تغییرات محتوای رطوبتی بر حسب زمان و آهنگ خشک شدن بر حسب محتوای رطوبتی برای هر تیمار محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از حل تحلیلی رابطه قانون دوم فیک به روش حل کرانک برای صفحه نامتناهی، مقدار ضریب انتشار موثر رطوبت در محدوده (۱۰-)۱۰×۳/۱۲ تا (۱۰-)۱۰×۴/۲۳ متر مربع بر ثانیه بدست آمد. به منظور مدل سازی تجربی داده های افت رطوبت از ۱۲ مدل تجربی استفاده شد و بر اساس بالاترین ضریب تبیین و کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا، مدل دیفوزیون با ضریب تبیین بیشتر از ۰/۹۹۸۷ و ریشه میانگین مربعات خطای کمتر از ۰/۰۱۰۳۰ به عنوان مناسب ترین مدل برای توصیف فرآیند خشک کردن ورقه های موز انتخاب شد و روابط حاکم بر ثابت های مدل دیفوزیون نسبت به سطوح مختلف شدت میدان الکتریکی در فرایند خشک شدن ورقه های موز به شیوه الکتروهیدرودینامیک بدست آمد.