سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین کمانداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن هاشمی پوررفسنجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی نجارزاده – عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد رضایی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

دراین بررسی کربن فعال به روش فیزیکی ازپوست سخت پسته دریک راکتور دوار با استفاده ازگازهای بخار آب و دی اکسید کربن سنتز شد اثرپارامترهای عملیاتی ازجمله دمای فعال سازی زمان ماند و دبی گاز برروی سطح ویژه کربن فعال مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که از میان پارامترهای مورد بررسی اثردمای فعال سازی و زمان ماند از اهمیت بیشتری برخوردار است بیشترین سطح ویژه درفعال سازی با بخار آب به میزان ۱۴۲۵m2/gr و درفعال سازی با دی اکسید کربن به میزان ۱۰۳۱m2/gr دردمای فعال سازی ۹۰۰درجه سانتیگراد زمان ماند ۴۰دقیقه و دبی گاز ۳۰ لیتر بردقیقه بدست آمد.