سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فصیحی دستجردی – کرج پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت
سیدعلی طیبی فرد –
مسعود علیزاده –

چکیده:

از میان سیلیسایدها مولیبدن دی سیلیساید MoSi2) یکی از ترکیبات اینترمتالیک با قابلیت خاصی از قبیل رسانندگی گرمایی و الکتریکی قابل مقایسه با فلزات مقاومت به اکسایش دردماهای بالا پایداری درمحیطهای خورنده شیمیایی و نیز چگالی نسبتا پایین درم قایسه با فلزات است همچنین یکی از روشهای مفید و ساده در سنتز مواد غیر اکسیدی نیتریدها سیلیسایدها کاربید ها و … SHS یا سنتز احتراقی خودگستر می باشد دراین تحقیق ابتدا مواد اولیه براساس استوکیومتری تریکب MoSi2) توزین و به مدت حدود ۱ ساعت توسط آسیای کم انرژی مخلوط شدند نمونه های با نسبت استوکیومتری Mo+2Si پس از پرس درکوره اتمسفر کنترل تحت گاز آرگن توسط روش اجاق شیمیایی استفاده از دمای احتراق ماده ای با Tig پایین تر که بتوان با استفاده از امکانات موجود آن را سنتز کرد دردمای حدود ۱۴۰۰ درجه سلسیوس سنتز شدند نمونه ها به خوبی سنتز شدند و پس از سنتز مجددا توسط آسیاب کم انرژی و درشرایط اتمسفر آرگون تحت خردایش قرارگرفتند تا برای انجام آنالیزهای مربوطه آماده شوند. بررسی الگوهای پراش اشعه X نمونه با ترکیب یاد شده حاکی از سنتز مناسب فاز مورد نظر MoSi2 توسط روش احتراق خودگستر بود