سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اسدی – کارشناس ارشد، مهندسی مواد سرامیک
بهمن اسدی – استادیار،مهندسی مکانیک

چکیده:

زئولیت ها به دلیل خواص منحصر بفرد ویژه ای که دارند در صنایع مختلف جایگاه ویژه ای پیدا نموده اند. زئولیت ها که یک آلومینا سیلیکاته کریستالین هیدراته از کاتیون های قلیایی و قلیایی خاکی هستند و همچنین شامل شبکه سه بعدی از تترا هدرهای AlO4) و SiO4 بطور پیوسته که توسط اتمهای اکسیژن از هم جدا شده اند هم زئولیت های سنتزی و هم طبیعی موادی متخلخل اند و همچنین دارای خصوصیاتی نظیر: مواد جاذب کاتالیستی و تبادل کننده یونی و غربالگر مولکولی می باشند. وجود چنین ویژگی ها برجسته ای استفاده از زئولیت را در رنج وسیعی در صنعت را در بر داشت. اگر چه این افزایش های نسبی به نوع زئولیت استفاده شده و خلوص و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنها هم بستگی دارد. در این مقاله زئولیت با استفاده از کائولنزنوز )کائولن زنوز بعنوان منبع آلومینا( سنتز شده و ساختار بلوری آنها توسط تکنیکXRD مطالعه و شناسایی شدو مورفولوژی و ابعاد بلورهای مواد سنتز شده باSEMتعیین گردید.