سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد سلطانی – دانشکده مهندسی نساجی ، دانشگاه یزد ، یزد
سیدمنصور بیدکی –
منصور فلاح –

چکیده:

پساب واحدهای رنگرزی منسوجات یکی از عمده ترین منابع آلوده کنند محیط زیست می باشند. مواد رنگزا و باقیماندهای حاصل از آنها در فرایندهای تصفیه پساب از جمله مهمترین مواد سمی موجود در پساب بوده که زندگی آبزیان و نهایتا انسانرا تهدید می نماید. در این تحقیق با استفاده از مواد رنگزای صنعتی پر کاربرد در صنعت نساجی و استفاده از ماهی گوپی که یکی از گونه های معروف ماهی در آبهای رودخانه های جهان است و بررسی میزان زمان زنده ماندن این ماهی در محلولهایحاوی غلظتهای مشخصی از مواد رنگزا، به مقایسه سمیت این مواد پرداخته شده است. نتیجه آزمونها و مشاهدات رنگزاهایکاتیونی را به عنوان سمی ترین مواد رنگزا برای ماهی مذکور معرفی نموده که لازم است تا از تخلیه آنها به رودخانه ها قویا جلوگیری شود