سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صابری کمرپشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر
حمید ساکنین چلاو – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسن قهاری – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

شپشه گندم یکی از مهم ترین آفات انباری گندم در ایران است که هر ساله خسارات شدیدی را به گندم های انبار شده در سیلوها وارد می نماید. برای مبارزه با این حشره عموما از حشره کش های شیمیایی استفاده می شود که علاوه برهزینه بر بودن، اثرات مخرب زیست محیطی و تهدید سلامت انسان ها را نیز به همراه دارند. یکی از روش های مبارزه که در سال های اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استفاده از ترکیبات و متابولیت های طبیعی حاصل از گیاهاناست. اسانس های گیاهی ارزان و به صرفه بوده و هیچ گونه تهدیدی برای طبیعت و سلامت انسان ها به شمار نمی آیند.در این تحقیق، سمیت تنفسی اسانس استخراج شده از برگ های گیاه درمنه جارو ) Artemisia annua ( بر آفت انباری شپشه گندم ) (Sitophillus granaries مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل از آزمایشاتزیست سنجی با استفاده از نرم افزار های Minitab و SAS با اطمینان ۵۹ درصد نشان داده که بیشترین تلفات شپشه گندم در زمان ۲۷ ساعت و غلظت های ۰/۸۸۲و۰/۹۷۰ میکرولیتر بر سانتی متر مکعب )به ترتیب ۹۸/۳۳%و۱۰۰درصد کشنگیو نیز غلظت ۰/۹۷۰میکرولیتر برسانتیمترمکعب درزمان ۴۸ساعت ۹۸/۴۴درصدکشندگی به دست آمده است