سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا عسکری کوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومی
رقیه فولادی تازه کند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومی
حمید محمودپورخوشه مهر – دانشجوی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق میزان کشندگی اسانس استخراج شده از گلبرگ خشک شده درخت انار به صورت تدخینی بر روی بالغین دو آفت انباری مهم و کلیدی، سوسک زیان آور غلات( Rhizopertha dominica) و سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.)) در شرایط آزمایشگاهی (رطوبت نسبی۵ ±۶۰ درصد و درجه حرارت ۲±۲۷) در سه زمان متفاوت ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مورد اندازه گیری قرار گرفت. غلظت های به کار رفته سوسک زیان آور غلات ۵۰، ۴۶/۷۰، ۵۴/۹۹، ۶۰/۱۴۰، ۲۰۰ میکرولیتر در۲۵۰ لیتر هوا و برای سوسک چهار نقطه ای حبوبات غلظت های ۳۰، ۸۸/۴۶، ۲۸/۷۳، ۵۵/۱۱۴، ۱۸۰ میکرولیتر در۲۵۰ لیترهوا که یک تیمار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. این تحقیق دربهار سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. بنا به نتایج حاصله سوسک زیان آور غلات گونه مقاومتر و سوسک چهار نقطه ای حبوبات گونه حساس تر شناخته شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد اختلاف معناداری بین مرگ و میر ناشی از غلظت های مختلف اسانس و زمان های مختلف کاربرد اسانس وجود داشته است (۰۱/۰P < ). بر اساس نتایج این تحقیق، اسانس گل برگ انار دارای این قابلیت می باشد که بعنوان عوامل کنترلی بلغوه در برنامه های کنترل آفات مورد توجه قرار گیرد.