سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نگار رئیسی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه اصفهان
علی مردانی نژاد – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
طاهره خانجانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

در دهه های اخیر در جامعه ما موقعیت جایگاه و نقش های زنان دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است این تغییرات همدر زمینه ارزشها و نگرشها و همدرنق شهای اجتماعی زنان پدید آمده و بخش مهمی از آن ناشی حضور گستردهو فزاینده زنان در عرصه های شغلی بوده است از این رو سلامت زنان با توجه به نقش متعدد آنها در خانواده و اجتماع اهمیت بسیار دارد هدف از پژوهش حاضر بررسی سلامت عمومی زنان شاغل درمراکز تجاری شهر اصفهان در سال ۸۹ می باشد روش پژوهش توصیفی مقطعی می باشد جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی GHQ28 صورت پذیرفت جامعه پژوهش حاضر ۶۵ نفر از زنان شاغل در ۵ مرکز تجاری شهر اصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS17 و از روش همبستگی و آزمون t استفاده گردید.