سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامبیز کامکاری – دکترای تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اس
شهره شکرزاده – دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی
طاهره السادات میرقائمی – کارشناس ارشد روانسنجی
امیرمحمد بهروزعابدینی – کارشناس ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده:

در پژوهشی که پیرامون سلامت روانشناختی نوجوانان تیز هوش مقطع راهنمایی شهر تهران صورت گرفته است سوال اصلی پژوهش بدین ترتیب مطرح شد که آیا نوجوانان تیزهوش مقطع راهنمایی شهر تهران از سلامت روانشناختی برخوردارند؟ و آیا تفاوت معنی داری بین سلامت روانشناختی نوجوانان تیزهوش دختر و پسر مقطع راهنمایی وجود دارد؟ لازم به ذکر است که جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی نوجوانان تیزهوش دختر و پسر تهران تشکیل میدهند که تعداد آنها درحدود ۱۸۰۰ نفر ۱۰۰۰ نفر پسر و ۸۰۰ نفر دختر است و در ۵ مدرسه پسرانه و ۱۰ مدرسه دخترانه مشغول به تحصیل می باشند لازم به ذکر است استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دو مدرسه علامه حلی و فرزانگان به عنوان واحدهای نمونه گیری درنظر گرفته شدند که مدرسه پسرانه علامه حلی حدود ۳۰۰ نفر و دخترانه فرزانگان ۶۰۰ نفر می باشند. در نهایت با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد ۱۱۸ نفر پسر و ۲۲۳ نفر دختر به عنوان حجم نمونه مکفی ملاحظه گردیدند.