سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم طالشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
نوشین اصولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور « اثر سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف ماش » طرحی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اجرا گردید.برای اجرای این طرح از سه رقم ماش بنامهای (هندی، عمرانی و دزفولی )و همچنین کود شیمایی فسفره از منبع سوپر فسفات ترییل و کود نیتروژن از منبع اوره استفاده شد. این طرح بصورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه ای بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور اصلی (V) شامل سه رقم ماش (هندی=V1 ، عمرانی=V2 ، محلی = V3) و چهار فاکتور فرعی شامل سطوح مختلف کود فسفر (F) از منبع سوپرفسفات تریپل به میزان (F0 و F50 و F100 و F150 کیلو گرم در هکتار) در سه تکرار انجام گردید ونتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان میدهد که اثر تیمار اصلی و فرعی بر روی صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح یک درصد معنی دار شده است. و اثر متقابل تیمار اصلی و فرعی بر عملکرد در سطح یک درصد و بر روی وزن هزار دانه در سطح پنج درصد معنی دار شده است. و نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگینها بر اساس روش دانکن اثر تیمار اصلی و فرعی و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دارشده است.