سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا خبازکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی سام دلیری –
راضیه محمودی –
علی عبدزاده گوهری – کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین ازمایش تاثیر مقادیر مختلف کود سیلیس و کلرورپتاسیم برعملکرد ارقام برنج هاشمی و علی کاظمی آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درسال زراعی ۸۹ درمزرعه ای واقع درشهرستان آستانه اشرفیه انجام شد این طرح شامل سه عامل سیلیس و کلرورپتاسیم و رقم که به ترتیب عامل اول دردو سطح ۰و۳۷۵کیلوگرم درهکتار عامل دوم درسه سطح ۰و۱۷۵و۳۵۰ کیلوگرم درهکتار و عامل سوم دردو سطح رقم هاشمی و رقم علی کاظمی انجام گرفت مصرف و عدم مصرف کود سیلیس و کلرور پتاسیم دررقم هاشمی به ترتیب حداکثر و حداقل عملکرد دانه را با ۴۶۴۷و۳۳۴۱ کیلوگرم درهکتار و دررقم علی کاظمی به ترتیب حداکثر و حداقل عملکرددانه را با ۴۰۵۰ و ۳۱۱۰ کیلوگرم درهکتار داشت