سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا امینی – دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته اصلاح نیاتات دانشگاه آزاد اسلامی بروج
احمدرضا گلپرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نوراله عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی اشرف جعفری – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

گونه Agropyron desertorum از لحاظ تولید علوفه سبز و خشک دارای ارزش فراوانی میباشند. به دلیل تولید بالا و قابلیت پذیرش عالی توسط دام، ارزش خاصی برای اوایل فصل، جهت چرای دام دارند تحقیق حاضر برای بررسی اثر شوری در دو مرحله جوانهزنی و رشد رویشی گیاهچه در شرایط استاندارد جوانه زنی انجام گرفت. از تیمارهای شاهد، ۱۰۰ ، ۲۰۰ میلیمولار کلرید سدیم در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار استفاده شد. صفات درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی و شاخص بنیه بذر محاسبه و طول ساقه و ریشهچه ، نسبت طول ریشچه به ساقچه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در مورد کلیه صفات اثر شوری در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ در شوری نیز برای کلیه صفات بجز نسبت طول ریشچه به ساقچه شوری در سطح یک درصد معنی دار گردید. نتایج مقایسات میانگین اثرات شوری نشان داد که با افزیش شوری درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خشکگیاهچه، کاهش و نسبت های طول ریشچه به ساقچه و وزن خشک به وزن تر افزایش پیدا کرد. بطور کلی نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که جمعیت های ۳۴۱m (البرز) و ۳۹۷۴p7 (دماوند) درجه مقاومت به شوری در بمراتب بیشتر بود و استفاده از آنها در اصلاح و احیاء مراتع مناطق شور کشور ارجح است.