سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود سرلک – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
اصغر رحیمی –
شهاب مداح حسینی –
حمیدرضا کریمی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور برطرف کردن رکود بذر باریجه، آزمایشیدر قالب طرحبلوک‌ کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انجام شد. تیمارها شاملچهار سطح چینه سرمایی (شاهد، ۲۰، ۴۰، ۶۰، روز) در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد،و سه سطح نیترات پتاسیم (صفر ۲۰، ۴۰ میلی مولار) بودند.صفات مورد اندازه‌گیری شامل درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و قدرت رشد (شاخص ویگور)بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که چینه سرمایی و غلظتهای نیترات پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنیبذور باریجه نسبت به شاهد اثرمثبت و معنی‌داری داردنتایج نشان داد که بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین قدرت رشد گیاهچه در ۶۰ روز چینه سرمایی به دست آمد. نتایج ما نشان داد کهمنا‌سب‌ترین تیمار جهت شکست خواب بذر باریجه ۶۰ روز چینه سرمایی بود.