سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود سرلک – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
اصغر رحیمی –
شهاب مداح حسینی –
حمیدرضا کریمی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور برطرف کردن رکود بذر باریجه، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انجام شد. فاکتورها شامل چینه سرمایی در چهار سطح (شاهد، ۲۰، ۴۰، ۶۰، روز) و تنظیم کننده های رشد در پنج سطح (شاهد، اسید جیبرلیک ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، سیتوکینین ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر+ اسید جیبرلین ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر، سیتوکینین ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر + اسید جیبرلیک ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و سیتوکینین ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که چینه سرمایی و کاربرد تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور باریجه نسبت به شاهد اثر مثبت و معنی‌داری دارد به طوری‌که بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی و همچنین قدرت رشد گیاهچه در ۶۰ روز چینه سرمایی به همراه غلظت اسید جیبرلیک ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر به دست آمد. نتایج ما نشان داد که منا‌سب‌ترین تیمار جهت شکست خواب بذر باریجه ۶۰ روز چینه سرمایی به همراه اسید جیبرلیک ۵۰۰ میلی‌گرم بر لیتر است .