سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل باباخانزاده – کارشناس ارشد باغبانی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی شاهرود
سپیده کلاته جاری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود دامی و کود ازته بر میزان عناصر معدنی و تجمع نیترات در اسفناج و در عین حال رسیدن به حداکثر عملکرد آزمایشی صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گردید. این آزمایش به تیمار کود حیوانی کاملاً پوسیده در سه سطح ۰،۲۵ و ۴۵ تن در هکتار به عنوان عامل عمودی و تیمار کود اوره بصورت تقسیطی در ۴ سطح ۳۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل افقی در نظر گرفته شد. در هنگام برداشت محصول از هر کود دو سری نمونه ، یکی در ساعات اولیه صبح(۸-۷ صبح) و نمونه بعدی در ساعات عصر(۱۹-۱۸) برداشت صورت گرفت. و محاسبات و تجزیه شیمیایی نمونه ها نشان داد که با افزایش سطوح مصرف اوره و میزان عملکرد افزایش چشم گیری داشته و مقایسه بین نیترات در نمونه های برداشت شده صبح و عصر نشان داد که مقدار نیترات در نمونه های برداشت شده صبح به طور معنی داری بیشتر از نمونه های برداشت شده عصر بو د. بیشترین مقدار آهن در تیمار کود دامی ۴۵ تن در هکتار و اوره ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. افزایش کود اوره به میزان ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد بود.طبق نتایج بدست آمده تیمار اوره به مقدار ۳۰۰ کیلوگرم باعث بیشترین مقدار ازت ودر تیماره کیلوگرم کمترین مقدار ازت در برگ و دمبرگ اسفناج مشاهده گردید. غلظت عناصر غذایی موجود در اسفناج بیشتر تحت تأثیر معنی دار تیمار کود دامی قرار گرفته است و با افزایش میزان مصرف کود دامی غلظت این عناصر در اسفناج نیز افزایش داشته است. اثر مواد آلی در تغذیه بهتر گیاه از عناصر ریز مغذی به قرار زیر است.