سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم نیکزادفر – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
داود فتحی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، محقق موسسه تحقیقات پنبه کشور
برهان سهرابی مشک آبادی – دکتری آبیاری و زهکشی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
علی گزانچیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

مدیریت آب آبیاری و کود نیتروژن دو اصل مهم در تولید گیاهان زارعی بخصوص در تولید پنبه میباشد. از این رو آزمایشی به منظور بررسی چگونگی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر روی گیاه پنبه در استان گلستان توسط روش بارانی انجام شد. این مطالعه طی سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کاملاً تصادفی بر روی رقم سپید و در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان انجام شد. چهار سطح آب آبیاری صفر، ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ ، درصد نیاز آبی گیاه به عنوان فاکتور اصلی و چهار سطح کود سرک نیتروژن صفر، ۳۳ ، ۶۶ و ۱۰۰ درصد توصیه کودی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد، تعداد غوزه در بوته، میزان نیتروژن برگ، ارتفاع بوته و کشش الیاف پنبه اثر معنیدار آماری داشت و بیشترین مقدارعملکرد و تعداد غوزه در بوته در دو سطح ۶۶ و ۱۰۰ درصد آب آبیاری بود. همچنین اثر سطوح مختلف کود نیتروژن نیز بر صفاتی چون عملکرد، تعداد غوزه در بوته، وزن متوسط غوزه، ارتفاع بوته و کشش الیاف پنبه معنیدار بود و نتایج مقایسه میانگین دادها نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد محصول در دو تیمار ۶۶ و ۱۰۰ درصد نیاز کودی پنبه به ترتیب با ۱۶۰۰/۴ و ۱۶۷۲/۶ کیلوگرم در هکتار بوده است. بنابر نتایج بدست آمده در این تحقیق سطح ۶۶ درصد نیاز آبی پنبه و سطح ۶۶ درصد نیاز کودی پنبه به عنوان سطح مطلوب برای رسیدن به عملکرد مناسب پنبه در این منطقه توصیه می گردد.