سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی افشار – مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و م
سید حسین صدرقاین – مربی پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
جواد باغانی – مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و م

چکیده:

به منظور بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد محصول ذرت دانه ای رقم ۷۰۴ در روشهای آبیاری شیاری و قطره ای (نوارهای آبیاری تیپ) و بررسی آرایش کاشت یک و دو ردیفه طرحی آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا گردید. در کرتهای اصلی چهار تیمار آبیاری شامل سه سطح ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی با استفاده از آبیاری قطره ای (تیپ) و یک سطح ۱۰۰ درصد نیاز آبی در روش آبیاری سطحی و در تیمار فرعی روش کاشت بصورت کشت یک و دو ردیفه و تیمار فرعی- فرعی سه سطح تراکم ۷۵، ۹۰ و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار بود. نتایج نشان داد که، سطوح مختلف آب آبیاری بیشترین اثر را بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزاء آن داشت. بطوریکه میانگین کارایی مصرف آب، میانگین عملکرد و وزن ۳۰۰ دانه در سطح ۱ درصد معنی دار شدند. بیشترین مقدار مصرف آب در تیمار آبیاری شیاری به میزان ۱۸۷۰۶ متر مکعب در هکتار و کمترین میزان مصرف آب به اندازه ۷۲۰۰ متر مکعب در هکتار در تیمار آبیاری قطره ای با سطح آبیاری ۸۰ درصد بدست آمد. در این آزمایش تنها تیماری که توانست عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد مقدار آب مصرفی بود. عملکرد دانه در تیمارهای مختلف آبیاری با احتمال ۹۹ درصد با یکدیگر اختلاف داشتند که از نظر آماری این اختلاف در سطح ۱% درصد معنی دار است. کمترین میزان عملکرد در تیمار آبیاری قطره ای ۸۰% با اندازه ۲، ۴۵۳۰ کیلوگرن در هکتار و بیشترین آن در تیماری آبیاری قطره ای با سطح ۱۲۰ درصد به اندازه ۱۰۷۷۹ کیلوگرم در هکتار بود. کارایی مصرف آب آبیاری نیز با احتمال ۹۹ درصد از نظر آماری در بین تیمارهای مختلف آبیاری متفاوت بود. بیشترین مقدار در تیمار آبیاری قطره ای سطح ۱۲۰ درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار آبیاری شیاری بود. روش کاشت نتوانست هیچ یک از صفات مورد بررسی را تحت تاثیر قرار دهد.