سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین چراغی آفارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
احمد نیکنام – استادیار مهندسی سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و ص

چکیده:

با پیشرفت علم مهندسی عمران، وجود ساختمانهایی با ایمنی بالاتر که باعث تامین ایمنی جانی و مالی ساکنین آنها باشد دارای اهمیت بسزایی است. بدین منظور آییننامهها سطوح مختلفی از عملکرد سازه را بیان داشتهاند که باعث تامین سطوح مختلفی از ایمنی جانی و مالی میگردد.سطوحی که باعث میگردد در ساختمانهای با اهمیت متوسط در استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم تلفات جانی تحت زلزله طرح به حداقل برسد وایستایی ساختمان بدون مشکل باشد. این مقاله به بررسی سطوح عملکردی بیوقفه IO) و خرابیCP)و همچنین ناپایداری دینامیکی سازهGI) بر سازههای قاب خمشی فولادی توسط آنالیز دینامیکی افزاینده میپردازد.