سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی کمالی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاوزری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سهراب حجام – دانشیار گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید وظیفه دوست – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه گیلان

چکیده:

برف یکی از مهمترین منابع آب شیرین است. آب حاصل از ذوب آن تامین کتتده آب بخش شرب وکشاورزی می باشد . روشهای مطالعاتی متعددی برای بررسی برف مورداستفاده قرارمی گیرد. در بیشتر آن ها کمبود داده های برف سنجی به علت فقرتعداد ایستگاههای هواشناسی مشهود می باشد. تصاویر ماهواره بمنظور ارزیابی برف امروزه در مطالعات برف سنجی از جایگاهویژه ای برخوردار هستند. هدف این مطالعه ارزیابی سطح پوشش برفی و رابطه آن با ارتفاع در استان خراسان شمالی بااستفاده از محصول mod10a2 سنجنده Modis از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ بوده است. بازه زمانی دوره برفی منطقه از آبان تا اردیبهشت تعیین شد. برای هر سال ۲۴ و در مجموع ۲۱۶ تصویر مورد پردازش قرار گرفت. با توجه به زیاد بودن حجم تصاویر ماهواره ایاز کدنویسی در نرم افزار مطلب استفاده شد و سطح پوشش برف با توجه به نقشه توپوگرافی و مرز شهرستان های استان و دادههای ماهواره بر حسب پیکسل برفی به تفکیک هفت کلاس ارتفاعی برای استان خراسان شمالی در این نرم افزار محاسبه گردید. رابطه سطح پوشش برف متوسط (SAE) هر سال و ارتفاع بدست آمد. سپس رابطه سطح پوشش برف متوسط ۹ ساله وارتفاع محاسبه شد.رابطه y=150.78x+347.64 که بیانگر ارتباط مستقیم سطح پوشش برف و ارتفاع می باشد بدست آمد که با ضریب همبستگی ۰/۹۷ و حداقل در سطح ۰/۰۱ معنی دار می باشد.