سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید حامد شکیب – کارشناس ارشد عمران، گرایشآب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد، بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان

چکیده:

برآورد میزان ضریب انتقال و انعکاس موج با یکدقت قابل قبول، یکموضوع مهم در طراحی موج شکن های شناور پانتونی می باشد. طراحی این موجشکنها شامل طراحی هیدرولیکی و طراحی سازه شناور آن است. تاکنون روش دقیقی بهمنظور طراحی سازهای موجشکنهای شناور و بخصوص طراحی هیدرولیکی آنها ارائه نشده و غالبا در بررسی صحت طراحی موجشکنهای شناور پانتونی از روش مدل فیزیکی استفاده میشود. یکی از عوامل اثرگذار بر میزان جابجایی، ضریب انتقال و انعکاس موج سطح کف موجشکن می باشد. زیرا باعث کاهش جابجایی قائم و استهلاک موج از طریق آشفتگی و شکست خواهد شد. در این تحقیق تأثیر طیف انرژی موج بر عملکرد موجشکن شناور پانتونی با استفاده از روش مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. از اینرو به بررسی پارامترهای هندسی مختلف سطح کف موجشکن پرداخته می شود تا معیارهای هندسی مناسب برای طراحی مساحت کفبمنظور کاهشجابجایی و موج عبوری بدستآید.